29 07 2020

MUAYENEHANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ ÜZERİNDEN HASTALARIN KİŞİSEL BİLGİLERİNİN İSTENMESİ

1724/2020                                                                                                                29.07.2020

 

 

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

           

            Konu: Muayenehane Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden hastaların kişisel sağlık bilgilerinin istenmesi.

 

            Sağlık Bakanlığı’nın bir yazısı üzerine il sağlık müdürlükleri tarafından meslektaşlarımıza ve sağlık kuruluşlarına yazılar gönderilerek 1 Eylül 2020 tarihine kadar Muayenehane Bilgi Yönetim Sistemine entegre olmaları istenmektedir.

 

            Söz konusu talebin hukuki dayanağı olarak Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmeliğin 27. maddesinin sekizinci fıkrası gösterilmektedir. Bu verinin neden istendiğine ilişkin olarak da kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin sınırlandırılması amacı ifade edilmektedir.

 

            Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmeliğin 27. maddesi hukuka açıkça aykırı ve uygulanması halinde telafisi imkansız zararlara neden olabileceğinden dolayı Danıştay 15. Dairenin 15.1.2019 tarih ve 2018/530 E. sayılı kararıyla durdurulmuştur. Anayasa’nın 138. Maddesine göre “Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.” Yürütmesi durdurulan bir kuralın herhangi bir işleme esas alınması mümkün değildir.

 

            Diğer yandan, kişisel sağlık verileri, kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin sınırlandırılması amacıyla, hastaların açık rızası olmaksızın paylaşılamaz, işlenemez. Aksi yöndeki işlemler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Yasasının ihlali ve Türk Ceza Yasasının 136. Maddesi gereğince suçtur. Bu bakımdan, il sağlık müdürlükleri tarafından gönderilen yazıların dayanağı olan Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Dairesi Başkanlığı’nın 07.07.2020 tarih ve E.1157 sayılı yazısının ivedilikle geri alınması talebiyle Bakanlığa yazı yazılmıştır. Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

 

                                                                                                          Saygılarımızla,

                                                                                                          Dr. Bülent Nazım Yılmaz

                                                                                                         

 

 

 

                                                                                                          TTB Merkez Konseyi

                                                                                                          Genel Sekreteri

 

Ekler:

Bakanlık yazısı

TTB tarafından Bakanlığa yazılan yazı

 

--
--
Bu mesaj "TTB ve Tabip Odaları çalışanları iletişim grubu" grubundan iletilmektedir.
Bu gruba posta göndermek için: todap@googlegroups.com
Bu gruba üyeliğinizi sonlandırmak için: todap-unsubscribe@googlegroups.com
Daha fazla seçenek için: http://groups.google.com.tr/group/todap?hl=tr
 
Üye olmak için ad,soyad ve oda adı ile birlikte solmaz@ttb.org.tr adresine mail atınız.
---
Bu iletiyi Google Grupları'ndaki "TTB ve Tabip Odaları çalışanları iletişim grubu" grubuna abone olduğunuz için aldınız.
Bu grubun aboneliğinden çıkmak ve bu gruptan artık e-posta almamak için todap+unsubscribe@googlegroups.com adresine e-posta gönderin.
Bu tartışmayı web'de görüntülemek için https://groups.google.com/d/msgid/todap/61732789-a7ba-30c1-de9a-e265329eb093%40ttb.org.tr adresini ziyaret edin.