26 04 2023

AİDAT BORÇLARI YAPILANDIRILIYOR

1483/2023                                                                                                                13.03.2023

 

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

 

            Konu: Aidat alacaklarının yapılandırılması.

 

            7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 10. maddesinin 16. fıkrasında tabip odalarının üyelerinden olan aidat alacakları ile odaların Birliğe ödemeleri gereken ödentinin, Yasada öngörülen süre içinde başvurulması ve yine yasada öngörülen süre içinde tam olarak ödenmesi halinde faiz ve gecikme zammı gibi ferilerinin affedileceği düzenlenmiştir.

 

            Yasanın uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi Türk Tabipleri Birliği’ne verilmiştir. Yasanın Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar şöyledir;

 

            1) 31.12.2022 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla, ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun yayımlandığı 12.03.2023  tarihine kadar ödenmemiş olan 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların Merkez Konseyine olan birlik payı borçlarının asıllarının ödenmemiş kısmının birinci taksitinin 30 Haziran 2023’e kadar, kalanı aylık dönemler halinde ve azami toplam 6 (altı) eşit taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.

 

            2) Bu fıkra hükmünden yararlanılabilmesi için 31 Mayıs 2023 gününe kadar hekimlerin tabip odalarına, tabip odalarının Türk Tabipleri Birliği’ne başvurması şarttır. Başvurunun 31 Mayıs 2023 gününe kadar ulaşması kaydı ile ıslak imzalı dilekçeyle bizzat ya da bu dilekçenin iadeli taahhütlü posta yoluyla veya faksla alacaklı birime ulaşması gerekmektedir. İnternet üzerinden sanal posla ödeme yapmak isteyenlerin, yapılandırmadan yararlanmak istediğini belirtir yeri işaretleyerek kredi kartıyla en fazla 6 taksit olmak üzere ödemelerini gerçekleştirmeleri durumunda ayrıca bir yazılı başvuruya gerek bulunmamaktadır.

 

            3) Fıkra kapsamında ödenmesi gereken tutarların fıkrada öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilecek olması nedeniyle hak kaybı yaşanmaması için başvuru ve ilk taksitin ödenmesine dair sürelere uyulması gerekmektedir.

 

            4) Fıkra kapsamında ödenmesi gereken tutarların fıkrada öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilecektir. Bu nedenle tabip odalarımız, bu konuda üyelerini bilgilendirecek ve ödeme takibini düzenli şekilde yapacaktır. Ayrıca yapılandırması bozulanlara ivedilikle durum bildirilerek ödenmemiş alacak asılların faizi ile birlikte tahsil için yapılması gerekli işlemleri başlatacaktır.

 

            5) Yasa hükmü uyarınca fıkra hükmünden yararlanmak isteyen borçluların fıkrada belirtilen şartları yerine getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şart olup başvurularda bunun da belgelenmesi gerekmektedir.

 

            6) 12.03.2023 tarihinden önce dava konusu edilmiş ve/veya mahkemece hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar dâhil olmak üzere icra takibi başlatılmış alacaklar için, borçlunun bu fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunması halinde davalar ve/veya icra takipleri sonlandırılacaktır. Bu takdirde, mahkeme ve icra masrafları ile vekâlet ücretinin ilk taksit tutarı ile birlikte ödenmesi, hesaplamanın buna göre yapılması gerekmektedir.

 

            7) 12.03.2023 itibarıyla üyelerin odalara, odaların da Merkez Konseyine kısmen veya tamamen ödemiş olduğu aidat asıllarına isabet eden ve ödenmemiş olan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.

 

            8) Tabip odaları, aidat borçlarının yapılandırılmasının koşulları ile üyelerin ödemeyi hangi yöntemle yapabileceklerine ilişkin olarak hekimleri ayrıca bilgilendirecektir.

 

            Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

                                                                                                          Saygılarımızla,

                                                                                                           

                                                                                                          Prof. Dr. Vedat Bulut

                                                                                                          TTB Merkez Konseyi

                                                                                                          Genel Sekreteri


 

 

Başvuru dilekçesi örneği

 

 

……….TABİP ODASI BAŞKANLIĞINA

 

12.03.2023 tarihli ve 32130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 10. maddesinin 16. fıkrası düzenlemesinden yararlanmak istiyorum.

 

Aidat borçlarımı, peşin olarak / ilk taksiti en geç 30.06.2023 tarihinde başlamak üzere altı eşit taksitte ödemek istiyorum.

 

Gerekli işlemin yapılmasını talep ederim. Saygılarımla

 

Dr.……………………..

(TC Kimlik No : ...........)

İletişim bilgileri:

Adres              :    ........

Tel. No            :   .........