03 07 2019

ÖZEL SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN HEKİMLERİN ÇALIŞMA KOŞULLARI VE MESLEKSEL SORUNLARINI DEĞERLENDİRME ANKETİ

 

 

 

 

1855/2019                                                                                                                01.07.2019

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Özel sağlık sektöründe çalışan meslektaşlarımız yaşamlarını ve mesleklerini sürdürürken birçok sorunla karşı karşıya kalmaktadır.

Sorunların tespiti yönünde Özel Hekimlik Kolu tarafından düzenlenen bu çalışma (anket) özel sağlık sektöründe çalışan hekimlerin çalışma koşulları, ekonomik ve sosyal durumları, mesleki memnuniyetleri gibi mesleksel özelliklerinin saptanması amacıyla planlanmıştır.

Araştırmanın sonucunda elde edilen bilgiler, toplu olarak değerlendirilecek ve anket sonuçları TTB Özel Hekimlik Kolu tarafından yürütülen çalışmalarda kullanılacaktır.

Çalışmaya çok sayıda özel sağlık sektöründe çalışan hekimin katılması elde edilen sonuçların güvenilirliği açısından büyük bir önem taşımaktadır.

Bu nedenle aşağıda ulaşım bilgisi bulunan çalışmanın tüm üyelerinize duyurulması ve katılımlarının sağlanması yönünde katkılarınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

Saygılarımızla,
Dr. Bülent Nazım Yılmaz

                                                                                                          TTB Merkez Konseyi                                                                                                                      Genel Sekreteri

Ek: Anket afişi
Ulaşım adresleri: http://www.ozelhekimlik.org/
https://anket.istabip.org.tr/index.php/359138?lang=tr
Son katılım tarihi: 30 Eylül 2019 

--